Regulamin

Sklep internetowy Brzozy.pl działający pod adresem https://brzozy.pl (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy Brzozy.pl”) jest platformą informatyczną prowadzoną przez przedsiębiorcę: Jakuba Grajka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Pod Brzozami Jakub Grajek, z siedzibą w Ustroniu Morskim, pod adresem: ul. Targowa 2a; 78-111 Ustronie Morskie, NIP: 671-167-57-41, REGON: 386904432, tel. 502 812 055, e-mail: jakub@brzozy.pl

zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”

OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W REGULAMINIE POJĘĆ:

a. Klient – osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub też zamierza to uczynić.
b. Strona Usługi– strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym brzozy.pl, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Usługi.
c. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego brzozy.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Usług, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub zamierza to zrobić.
e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego brzozy.pl, określające rodzaj i liczbę zamówionej Usługi, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.
g. Usługa – rzecz oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym brzozy.pl, w szczególności, lecz nie wyłącznie usługi noclegowe w pensjonacie lub na polu campingowym Pod Brzozami.
h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego brzozy.pl.

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://brzozy.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Usług.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Pod Brzozami Jakub Grajek, z siedzibą w Ustroniu Morskim, pod adresem: ul. Targowa 2a; 78-111 Ustronie Morskie, NIP: 671-167-57-41, REGON: 386904432
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
a. adres e-mail: jakub@brzozy.pl
b. formularz kontaktowy na stronie brzozy.pl/kontakt
c. telefon (48) 502 812 055
4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 2 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientem Sklepu Internetowego brzozy.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://brzozy.pl
3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu Usługi, którą Klient zamierza nabyć, poprzez, w szczególności określenie jego nazwy, ilości, terminu a następnie wybór znajdującego się na Stronie Usługi polecenia „Do koszyka”. Po wybraniu Usługi i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Realizuj zamówienie” a następnie wskazuje sposób realizacji Usługi i sposób płatności, oraz potwierdza zamówienie. Możliwe jest także złożenie zamówienia mailowo lub telefonicznie. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego brzozy.pl Klient wskazuje:
a) zamawiane Usługi,
b) ilość zamawianych Usług (w dobach),
c) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia chęci jej otrzymania,
d) sposób płatności.
6. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

§ 3 – CENY PRODUKTÓW

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Usługach na stronie Sklepu brzozy.pl i sprzedaje w/w Usługi za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy https://brzozy.pl.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego brzozy.pl zamieszczone przy Usługach:
a) zawierają podatek VAT (ceny brutto),
b) podawane są w złotych polskich,
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Usługi podana na stronie Sklepu Internetowego brzozy.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen). Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 4 – FORMY PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a) korzystając z elektronicznych systemów płatności tPay.
b) wykonując przelew na konto firmowe Sprzedawcy. 
c) płatność gotówką przy zameldowaniu
2. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za Usługę, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

§ 5 – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, na adres: jakub@brzozy.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://brzozy.pl w zakładce: „Kontakt”.
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia Konsumentowi. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 6 – OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym brzozy.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym brzozy.pl.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym brzozy.pl.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jakub Grajek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pod Brzozami Jakub Grajek, z siedzibą w Ustroniu Morskim, pod adresem: ul. Targowa 2a; 78-111 Ustronie Morskie, NIP: 671-167-57-41, REGON: 386904432.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym brzozy.pl i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci Sklepu Internetowego brzozy.pl. mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub przesłać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do Administratora danych osobowych, wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej brzozy.pl w zakładce „Kontakt”.

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego brzozy.pl, jest powszechnie dostępny na stronie https://brzozy.pl/regulamin-sklepu. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego brzozy.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego brzozy.pl. nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego brzozy.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7. Różnice pomiędzy wizualizacją Usługi dostępnej w Sklepie Internetowym brzozy.pl, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionej Usługi.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym
10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej https://brzozy.pl/regulamin-sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 lutego 2021 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
14. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.

Facebook
YouTube
Instagram